Политика за поверителност на Силвър Стар във връзка с маркетинга

I. Защита на личните данни „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД („ние“, „нас“, „наш“ и т.н.), с ЕИК 204431886, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр.София 1839, район Кремиковци, ул.Челопешко шосе №52 и Силвър Стар Моторс ЕАД с ЕИК 204339263, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр.София 1839, район Кремиковци, ул.Челопешко шосе №52, Силвър Стар Премиум Мобилити ЕАД, ЕИК 205447142 със седалище в гр. София и адрес на управление: гр.София 1839, район Кремиковци, ул.Челопешко шосе №52 („ние“, „нас“, „наш“ и Силвър Стар, т.н.) поема сериозен ангажимент да защитава и зачита неприкосновеността на личния Ви живот и личните Ви данни. В този документ са изложени основните положения, въз основа на които ние, в качеството на съвместни администратори на лични данни, обработваме лични данни на нашите клиенти с маркетингова цел, включително за целите на директния маркетинг. Този документ се отнася до Вас, ако желаете да получавате маркетингови съобщения от нас. Внимателно се запознайте с информацията по-долу и при въпроси,
моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу. Този документ намира съответно приложение и когато сме получили съгласие от юридическо лице (чрез негов представител) за обработка на негови данни с маркетингова цел. Доколкото изискванията на законодателството за защита на личните данни не са приложими към данните на юридическите лица, за тях не са изрично уредени правата, описани по т. V по-долу. Въпреки това ние ще положим всички усилия да Ви съдействаме, ако имате сходни искания. Приканваме Ви при необходимост да се обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

II. Защо обработваме Вашите лични данни?
Обработваме Ваши лични данни с маркетингова цел относно стоки и услуги, предлагани от Даймлер АГ и от нас, включително за целите на директния маркетинг. В тази връзка може да обработваме личните Ви данни при:
а) изпращане на информация за стоки и услуги, свързани с марката Мерцедес-Бенц, както и друга информация, свързана с услугите и стоките, предоставяни от Даймлер АГ, негови дъщерни дружества, както и от неговите оторизирани дилъри и сервизи;
б) отправяне на рекламни съобщения и предложения във връзка със стоки, услуги, промоции и събития от нас или Даймлер АГ и неговите оторизирани дилъри;

Правни основания: ако клиентът желае да получава съобщения в тази връзка или комуникация чрез: мобилен телефон - чрез обаждане, SMS и/или мобилни приложения за незабавни съобщения (напр. Viber, WhatsApp и други подобни); домашен телефон; електронна поща; поща, следва да даде своето писмено съгласие за това, което да послужи като правно основание за обработването на личните данни.
Личните данни на физическото лице -Клиент или представител на Клиента, предоставени от него, могат да се обработват и за:
а) изпращане на електронни съобщения за маркетинг и реклама на сходни стоки и услуги на Силвър Стар, свързани с марката Мерцедес-Бенц;
б) осъществяване на контакт, комуникация и участие в анкети с цел проучвания, като например с оглед подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите на Изпълнителя и др. подобни;
Правни основания: обработването е необходимо с оглед на легитимните интереси на Силвър Стар за ефективно осъществяване на дейността си, за осъществяване на директен маркетинг, за разширяване на клиентската си мрежа, както и за набелязване и предприемане на мерки за подобряване на качеството на предоставяната от него услуга и задоволяване на изискванията на клиентите.

Клиентът може да възрази срещу обработването на неговите лични данни за целите по-горе по всяко време, включително, но не само, като изрази несъгласие към момента на съобщаването му или като следва указанията за отказ, съдържащи се в полученото от него съобщение. При извънредни обстоятелства, е възможно да се наложи да извършим преглед на личните Ви данни, които се съхраняват в нашите системи, за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от нашето ръководство на подходящо йерархично равнище. Ще обработваме личните Ви данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнението на съответните цели.


III. На кого ще предоставяме Вашите лични данни?

Ние ще предоставяме Вашите лични данни на едно или повече лица от групата дружества, към която принадлежим, или към Производителя на автомобили с марката Мерцедес-Бенц – Даймлер АГ, негови дъщерни дружества или неговите оторизирани дилъри и сервизи, които ще ги обработват по негово възлагане и от негово име (лица – обработващи лични данни) или като ко-администратори на тези данни за целите посочени в т. II по-горе. Възможно е, напр. в случай на реорганизация на вътрешногруповите отношения, да възложим сходни функции и на друго свързано лице, както и на трето лице, с което Силвър Стар договор. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Възможно е предоставянето на Ваши лични данни и на други обработващи лични данни, които ни оказват съдействие за постигане на целите по-горе – напр. доставчици на услуги в сферата на маркетинга и проучване на общественото мнение и маркетингови или статистически агенции. Вашите лични данни няма да се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:
• на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни
части от тях;
• на компетентни публични органи в производства пред тях; или
• на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

IV. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?

Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Предоставените от Вас лични данни ще се съхраняват в срок от 5 г. от момента на събиране на Вашето съгласие или неговото потвърждение, след което ще се свържем с Вас за да потвърдите дали желаете да продължим с тяхната обработка съгласно посоченото по-горе. При всички случаи, при оттеглянето на съгласието Ви за съответната обработка, ще я прекратим незабавно. При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.


V. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?


Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:
a. Право на достъп
Имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване от нас, както и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.
b. Право на коригиране
Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.
c. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе; упражните правото си на възражение; и др.
d. Право на ограничаване на обработването
В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.
e. Право на преносимост
Имате право да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.
f. Право на оттегляне на съгласието
Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай няма да се засегне законосъобразността на извършеното от нас обработване на личните Ви данни въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.
g. Право на жалба
Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими. Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

VI. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение срещу обработване от наша страна на Ваши лични данни за маркетингови цели. В случай че упражните това си право, незабавно ще прекратим обработването за маркетингови цели.

VII. Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

VIII. Как защитаваме личните Ви данни?


Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на личните данни. Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането (privacy by design). Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:
• псевдонимизация на личните данни, където е възможно с оглед целите на обработване;
• гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
• мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
• вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването;
• мерки, които позволяват да се определи незабавно дали е налице пробив в защитата на личните данни и своевременно да се информира Комисия за защита на личните данни и засегнатите физически лица;
• технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.

IX. Свържете се с нас


Приветстваме въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна. Молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: Силвър Стар гр.София 1839, район Кремиковци, ул.Челопешко шосе №52 или по ел. поща на dpo@silverstarmotors.eu.